Український часопис ветеринарних наук «Ukrainian Journal of Veterinary Sciences»

Редакція направляє авторам копії рецензій, що не містять інформації про рецензента, або аргументовану відмову на опублікування конкретного рукопису статті. Первинну експертну оцінку наукової статті здійснює бюро редколегії. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. Пецко // Східно-Європейський журнал передових технологій. У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.

наукові статті нубіп

Для забезпечення оперативного доступу до законодавчої інформації закуплено та встановлено корпоративну інформаційну систему «Ліга-Закон». Уникати публікації кількох статей одного автора в одному номері або в 2 і більше номерах поспіль. В статтях має бути детально розписана методика дослідження. Суттєво зменшити обсяг цитування нормативних і законодавчих документів, натомість збільшити обсяг аналітичної складової цих джерел. Виключення посилання на російські літературні джерела та за можливості уникати радянських літературних джерел. Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.

Сільськогосподарські науки

Саме у гуртках студенти вчаться мислити науково та здобувають навички дослідницької роботи, що є важливим чинником професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Марина Дейнега прозвітувалася за кількість опублікованих номерів, подачі статей для формування наступних випусків, етапів рецензування та опрацювання статей. Сергій Пилипенко та Вадим Кондратюк подякували за якісну роботу та високий рівень наукових статей журналу. Сергій Пилипенко відзначив рівень публікацій науково-педагогічних працівників університету, звернув увагу на якість та актуальність статей, власних досліджень.

З нагоди Дня захисників та захисниць України в університеті проведено Чемпіонат зі спортивного орієнтування

До розгляду залучаються встановлені найважливіші наукові факти з урахуванням попередніх даних та аналізом, відповідно до літературних джерел про сучасний стан проблеми з посиланнями на праці аналогічного напряму досліджень, проведених в інших країнах. Рецензування рукопису статті здійснюється для визначення якості і вірогідності її наукового матеріалу, підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу та з метою відбору найактуальніших наукових робіт. Матеріали, оформлені з порушенням вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає. Метою створення Енциклопедії є гармонізація наукових знань шляхом організації колективної взаємодії. До енциклопедії увійшли матеріали для дистанційної самоосвіти, гармонізовані (доповнені коментарями експертів НУБіП України та посиланнями на внутрішні та зовнішні ресурси) стандарти.

Порядок, графік і список ревакцинування (другий етап) співробітників університету 5 липня 2021 року

Детальна інформація про публікацію міститьсяна сайтіта в інформаційному листі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Володимир Сарабєєв ділиться свїм досвідом і з радістю передає його майбутнім фахівцям.

Робота порталу організована на основі використання платформи дистанційного навчання Moodle. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.Доступ до ресурсів навчального порталу НУБіП України – персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники (НПП) отримують у адміністратора сервера або відповідального за впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій відповідного навчально-наукового інституту (ННІ). Зважаючи на привабливість Голосіївського лісу для прогулянок і занять спортом, все частіше можна спостерігати появу мережі стихійних стежок. Тож вплив рекреації на протиерозійні властивості лісових насаджень на основі власних наукових досліджень пояснив аспірант кафедри Юрій Іваненко, а наукову факти щодо динаміки корененаселеності деревних рослин у зеленій зоні м.

Таке ж зауваження отримав Олександр Замлинський (науковий керівник Мединська Н.В.). Ростислав Буценко (науковий керівник Карпук А.І.) успішно захистив тему та методику дослідження, склав іспити, а також опублікував 4 наукові статті у фахових виданнях, https://vidviday.ua/blog/en/4-best-ukrainian-castles-you-can-visit-near-lviv-legends/ веде роботу над першим розділом дисертації. Робота у студентських наукових гуртках НУБіП України – це одна із форм організації науково-дослідної роботи студентів, яка дозволяє ще зі студентських лав долучитися до наукового життя кафедр.

Наук, розповів студентам чому лісова підстилка є основним протиерозійним компонентом. Журнал призначений для публікації наукових статей студентів, аспірантів, здобувачів, молодих вчених, викладачів, науковців та практиків. Доступ до сервісів Інтернету у сучасному університеті став невід’ємним елементом його інфраструктури. Побудова оптоволоконної комп’ютерної мережі дозволила підключитись до двох незалежних інтернет-провайдерів із загальною пропускною здатністю каналів 1 Гбіт/c у зарубіжному сегменті Інтернету. Це дало можливість забезпечити якісним доступом до Інтернету і його сервісів усі підрозділи університету та студентські гуртожитки.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Цей журнал бере з авторів плату за наступні послуги. З організаційних питань звертатись до деканатів, дирекцій та навчального відділу (кім. 206, корп.3).